Aselaki Suomessa 2012

Ennen 13.6.2011 voimaan tullutta aselain uudistusta edeltänyt ampuma-aselaki oli pääsääntöisesti toimiva, selkeä ja hyvin perusteltu. Aseen hallussapito Suomessa on yksi tarkimmin säädeltyjä koko EU:n alueella. Vuonna 1998 voimaan tullut aselain kokonaisuudistus valmisteltiin yhteistyössä alan asiantuntijoiden sekä eri intressipiirien kanssa ja se antaisi jo sellaisenaan viranomaisille täydet mahdollisuudet harjoittaa asianmukaista lupakäytäntöä sekä ylläpitää aseturvallisuutta.

Tiettyjä muutostarpeita edellisessä laissa luonnollisesti oli kuten; EU:n ampuma-asedirektiiviin tehtyjen eräiden muutosten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja erityisesti ensimmäistä ampuma-aselupaa hakevien tarkempi kontrolli sekä henkilöön kohdistuva arviointi. Nykyistä lakikokonaisuutta ja Sisäasianministeriön asehallintoyksikön (AAHY) toimintaa arvioitaessa tulisi kuitenkin huomioida mm. seuraavat epäkohdat;

  • lupaviranomaisen puutteellinen koulutus
  • lupaviranomaisen käytössä olevat tietojärjestelmät
  • AYO ja muut ohjeistukset keskittyvät vääriin asioihin

Nykytilanteessa ongelmia siis aiheuttaa lähinnä AAHY:n / Poliisihallituksen sekava ja monilta osin lainvastainen ohjeistus. Toisin sanoen nykyistäkään lakia ja sen suomia mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi hyvin. Myöskään nykyinen aserekisterijärjestelmä ei toimi kunnolla ja sen antamat tiedot ovat epätarkkoja sekä puutteellisia. Kaiken tämän lisäksi virkamiestyönä ilman asiantuntijoita työstetyt ohjeet sekä lukuisat ohjeiden tarkennukset asettavat lupaviranomaiset erittäin hankalaan asemaan ja siirtävät pääpainon aseen ominaisuuksien tulkintaan hakijan ominaisuuksiin liittyvän harkinnan kustannuksella.

On huomioitavaa, että samat säädökset ja määräykset jotka kyseiseen virheelliseen lakiehdotukseen on sisällytetty, ovat olleet voimassa poliisin lupahallintoa sitovina viranomaismääräyksinä alkaen 16.10.2007 ja niistä ei todennettavasti ole ollut mitään hyötyä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Aselaki.info: Aselain 1. vaihe , lakiesityksen ongelmakohdat

25.4.2012, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelua koskeva hanke käynnistynyt. Sivulle pääset tästä linkistä

21.5.2012, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esitystä valmistelevan hankkeen työryhmä nimetty. Lue tästä linkistä [pdf]

Voimassa oleva ampuma-aselaki:
FINLEX - Ampuma-aselaki 9.1.1998/1 [linkki]
------
Lupakäytäntöjä koskeva ohjeistus:

SM, Poliisiosasto - Aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen 16.10.2007 [pdf]

AAHY - AYO - aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje (SM-2006-02043/Tu-51, 16.10.2007) [pdf]

AAHY - Ampuma-aseiden hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen (SMDno/2008/1009, 29.9.2008) [pdf]

AAHY - Tarkennus ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskeneeseen kirjeeseen 29.9.2008 (SMDno/2008/1009, 14.10.2008) [pdf]

AAHY - Tarkennuskirjeen tarkennus / muutos aselupaohjeistuksessa: Lääkärintodistus vain ensimmäistä käsiaselupaa hakevilta 20.11.2009 [pdf]

Poliisihallitus - Aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen 4.6.2010 [pdf]

Poliisihallitus - Pistoolin irroitettava tukki tai perä, aseen muuntaminen ja asetyypin muuttuminen 9.6.2010 [pdf]

Poliisihallitus - Ampuma-aseen hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen 4.6.2010 [pdf]

Poliisihallitus - Ampuma-aseen hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen 29.11.2011 [pdf]

Aselakiesitys (katso myös seuraava sivu):
EDILEX - Hallituksen esitys Eduskunnalle ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 183/1997) [linkki]

Norminantokompetenssi
Kuva: Säädöshierarkia - "norminantokompetenssi"

  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o